LJG SALON ARTISTIQUE: Amsterdam

1 Sep
2014

Professional artists of the Liberal Jewish Community Amsterdam show their works

Opening on Friday 5 September 21.15u
LJG- Zuidelijke Wandelweg 41 – AMSTERDAM

Amsterdam Liberal Jewish Group Exhibition

About the Artists (Dutch, English translation below):

Jack Allick werkte lange tijd in de reclamewereld in verschillende Europese landen. Hij is op latere leeftijd gaan schilderen. Hij werkt minimalistisch abstract en abtract figuratief, waarbij hij een verbinding probeert te leggen tussen verschillende gestructureerde beelden.

Fred Cohen had een succesvolle carrière als illustrator en ontwerper toen hij zich op het pad van de ongebonden kunsten begaf. Hij maakt doeken in olieverf, digitaal grafisch werk en sculpturen in steen. Hij speelt met emoties en technieken, waarbij de toeschouwer voort- durend uitgedaagd wordt.

Merijn Bolink is als beeldhouwer, installatiekunstenaar en tekenaar – zoals hij zelf zegt – abstract figuratief aan het werk. Hij is vooral bekend door zijn kunst in de openbare ruimte, waarmee hij in 2011 winnaar was van de Amsterdams Straatkunstprijs met zijn installatie Man en Schaap.

Paul Dikker schildert zowel in Nederland als in Noorwegen. Waar hij zich eerst concentreerde op de stilte en de grootsheid van de natuur, zoomt hij recentelijk in op microniveau. Met zijn werk zoekt hij het avontuur, probeert dieper door te dringen in de essentie van het bestaan, van de schoonheid en van het leven als zodanig in al zijn stille onbegrijpelijkheid.

Bettiena Drukker is fotografe en werkt veel in opdracht voor theaters en tijdschriften. Haar werk bestaat uit landschappen, portretten of combinaties hiervan. Zij fotografeert vrouwen in vervreemdende droomlandschappen met prachtig licht.

Maarten vd Heijden musicus en psycholoog studeerde op latere leeftijd af aan de Rietveld Academie met een fotografisch werk waarin hij foto’s van de geallieerden bij de bevrijding van kampen verwerkt. Daarnaast werkt hij aan een autobiografisch internet archief over uitpakken, archiveren en fotograferen van 141 verhuisdozen.

Brenda Kaldenbach studeerde beeldhouwen en beeldende kunst in New York en grafisch ont- werpen aan de Amsterdam. Zij werkt als illustrator en kalligraaf binnen de Joodse gemeente, waar zij zich specialiseerde in Ketubot (Joodse huwelijkscertificaten) en bar- en batmitswa certificaten.

Sharon Manassen is al jaren een ervaren en zelfstandig gevestigde zilversmid met een atelier en eigen galerie in Bussum. Zij ontwerpt, vervaardigd, restaureert en repareert judaica en andere zilveren voorwerpen. Maartje Pinkus maakt seriewerken in mixed media of aquarel. Zij gaat daarbij uit van een grondvorm die zij eindeloos varieert in de ordening door te herhalen, weg te laten of door verschillende materialen te gebruiken. Zoals thema’s in de muziek. Het zoeken van de vrijheid binnen door haarzelf opgelegde grenzen.

Ieke Spiekman gebruikt voor haar schilderijen geen modellen. De personen en ruimtes doe- men vanzelf als beeld op. Een gezicht is pas af als zij het herkent. Soms komt zij haar schilderij- gezichten op straat tegen en krijgt een gevoel van verstandhouding. Maar is dat wederzijds? Judith de Vries werkt met Franse porseleinklei uit Limoges, die zij met verschillende kleur- pigmenten inkleurt. De decoratie in haar werk is een essentieel onderdeel en geen toevoeging achteraf. De natuur is de inspiratiebron, dingen ontrafelen om iets te maken dat even natuurlijk als de natuur zelf.

Saskia Weishut-Snapper maakt al sinds jaar en dag Peintisseries/fiber art. De laatste tijd werkt ze ook in mixed media. Composities, soms met gebruik van karton en tyvek, ingetekend met markers en acrylverf. Saskia Weishut mag zich rekenen tot dé specialist in Nederland op het gebied van tyvek.

About the Artists: (Google English Translation)
Jack Allick worked for many years in the advertising industry in several European countries. He started painting in later life. He works minimalist abstract and figurative abtract, in which he attempts to explain different textured images connect.

Fred Cohen had a successful career as an illustrator and designer when he took to the path of the unbound arts. He makes paintings in oil, digital graphics and sculptures in stone. He plays with emotions and techniques, in which the viewer is constantly challenged.

Merijn Bolink as a sculptor, installation artist and illustrator – as he says – abstract figurative to work. He is best known for his art in public space, with which he won the Amsterdam Street Art Prize with his installation Man and Sheep in 2011.

Paul Thicker paints both in the Netherlands and Norway. Where he first concentrated on the silence and grandeur of nature, he zooms recently in micro-level. With his work he seeks adventure, trying to penetrate deeper into the essence of existence, the beauty and life itself in all its silent incomprehensibility.

Bettiena Printer is a photographer and works by order for theaters and magazines. Her work consists of landscapes, portraits or combinations thereof. She photographs women in alienating dream landscapes with beautiful light.

Maarten van der Heijden musician and psychologist studied later in life at the Rietveld Academy with a photographic work in which he incorporated images of the allies in the liberation of camps. He is also working on an autobiographical web archive unpacking, archiving and photographing 141 boxes.

Brenda Kaldenbach studied sculpture and art in New York and cast printmaking at the Amsterdam. She works as an illustrator and calligrapher within the Jewish community, where she specialized in Ketubot (Jewish marriage certificates) and bar and batmitswa certificates.

Sharon Manassen has been an experienced and independently established silversmith with a studio and private gallery in Bussum. It designs, manufactured, restores and repairs Judaica and other silver objects.

Maartje Pinkus makes series of works in mixed media or watercolor. This is based on a ground shape which varies in the order they are endlessly by repeating it, to leave it out, or by using different materials. As themes in the music. Looking for the freedom within limits imposed by herself. Ic Spiekman uses no models for her paintings. The persons and spaces naturally when they do-image. A face is finished when they recognize. Sometimes she meets her painting- faces on the street and get a sense of understanding. But is it mutual?

Judith de Vries works with French Limoges porcelain clay from which they color throughout with various color pigments. The decoration in her work is an essential component and no addition afterwards. Nature is the inspiration unravel things to make something that is as natural as nature itself.

Saskia Weishut-Snapper has been making for years and years Peintisseries / fiber art. Lately she also works in mixed media. Compositions, sometimes using cardboard and Tyvek, drawn with markers and acrylic paint. Saskia Weishut can count itself as a specialist in the Netherlands in the field of tyvek.

Comment Form

top